Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Кривачинецька сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04403539) був реорганізований і увійшов до складу Війтовецької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Кривачинці
Волочиський район, Хмельницька область

Рішення сесій

  Україна

                                           Кривачинецька  сільська рада

                            Волочиського району Хмельницької області 

 

                                                           Рішення  № 1

 

                                Тридцять  першої  сесії   сільської ради

         

   Від  30  січня 2015 року 

   с. Кривачинці

   “Про сільський бюджет на 2015 рік”

 

         Відповідно  до  Закону  України  «Про Державний  бюджет  України  на  2015    рік»  та  бюджетного  кодексу  України ,керуючись  пунктом  23  статті  26 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в Україні»  сільська  рада   

                                                       ВИРІШИЛА

                                          

       1. Визначити  на 2015  рік:

   -доходи  сільського  бюджету  у  сумі 512552  грн., в тому  числі  доходи  загального  фонду  сільського  бюджету  510352 грн.,доходи спеціального  фонду  сільського  бюджету   2200 грн.,згідно  з додатком  №1 цього  рішення:

   -видатки  сільського  бюджету  у сумі 512552 грн., у тому  числі  видатки  загального  фонду  сільського  бюджету510352 грн.,видатки  спеціального фонду  бюджету  сільського  бюджету 2200 грн

 

 2.Затвердити  бюджетні  призначення  головним  розпорядникам  коштів  сільського  бюджету  на 2015  рік  ,у тому  числі  по  загальному   фонду 510352 грн. та спеціальному  фонду  2200 грн. згідно  з додатком  №3  до цього  рішення.

 

   3.Визначити  оборотний  касовий  залишок  бюджетних   коштів  сільського  бюджету  у сумі300 грн.

  4.Затвердити  на 2015  рік  перелік  об’єктів ,фінансування  яких  буде здійснюватися  за рахунок  коштів  бюджету розвитку  згідно  з додатком  №6  до цього  рішення.

5 .Затвердити  перелік  захищених  статей  видатків  загального  фонду  сільського  бюджету  на 2015  рік  за їх  економічною  структурою  відповідно  до  статті  55 Бюджетного  кодексу  України :

-оплата  праці  працівників  бюджетних  установ (код 2110);

-нарахування  на заробітну  плату (код  2120);

-придбання  медикаментів  та перев’язувальних  матеріалів (код  2220);-

-забезпечення  продуктами  харчування (код 2230)

                                           -оплата  комунальних  послуг  та енергоносіїв (код  2270)

-поточні  трансферти  населенню (код 2730);

 

 6.Відповідно  до статей 43  та 73 Бюджетного  кодексу  України  надати  право  сільському  голові  отримувати  у порядку ,визначеному  Кабінетом Міністрів  України :

  -  позики  на покриття  тимчасових  касових  розривів  сільського  бюджету,пов’язаних  із забезпеченням  захищених  видатків  загального  фонду , в межах поточного  бюджетного  періоду  за рахунок  коштів  єдиного  казначейського  рахунку  на договірних  умовах  без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами  з обов’язковим  їх  поверненням  до кінця  поточного  бюджетного  періоду.

  7.Розпорядникам   коштів  сільського  бюджету  забезпечити  в першочерговому  порядку  потребу  в коштах  на оплату  праці  працівників бюджетних  установ  відповідно  до встановлених  законодавством  України  оплати  праці  та розміру  мінімальної  заробітної  плати ;  на  проведення  розрахунків  за  електричну  та  теплову  енергію ,водопостачання ,водовідведення  та природний  газ  та послуги  зв’язку,які  споживаються  бюджетними  установами. Затвердити  лімітами  споживання  енергоносіїв  у натуральних  показниках  для  кожної  бюджетної  установи  виходячи  з обсягів  відповідних  бюджетних асигнувань.

  8.Установити ,що  у загальному  фонді  сільського  бюджету  на 2015  рік  до  доходів  належать  надходження ,визначені  ст.69  Бюджетного  кодексу  України.

 9.Установити  ,що джерелами  формування  спеціального  фонду  сільського  бюджету  на 2015  рік  у частині  доходів  є надходження ,визначені  статтями 69 та 71  Бюджетного  кодексу  України.

10.Дозволити   сільському  голові  в процесі  виконання  сільського  бюджету за  обґрунтованим  поданням  розпорядників  коштів  сільського  бюджету здійснювати  перерозподіл  видатків  за економічною  класифікацією  в межах  загального  обсягу  функції.

Поточні  видатки,пов’язані  з утриманням  бюджетних  устноав ,можуть здійснюватися  розпорядниками  бюджетних   коштів  у разі ,колди відсутня прострочена  заборгованість  із  заробітної  плати.

 11.У виняткових  випадках  ,в разі  необхідності ,здійснювати  видатки  на придбання  господарських ,канцелярських  товарів,медикаментів та  продуктів  харчування (КЕНКВ 2200)  за готівку .

12.Дозволити головним розпорядникам коштів сільського бюджету здійснювати централізовану закупівлю товарів, робіт і послуг для розпорядників коштів нижчого рівня з дотриманням процедур чинного законодавства.

13.Додатки 1,3,6  до цього  рішення  є його  невід’ємною  частиною.

14.Контроль  за виконанням  даного  рішення  покласти  на постійну  комісію з питань  планування  бюджету  і фінансів.

 

 

           Сільський   голова                                                І.І.Брилко    

        Р І Ш Е Н Н Я № 3

         Тридцять  першої  сесії  сільської  ради  6 скликання

 

Від  30  січня   2015 року

С.Кривачинці

 

 

  Про  затвердження  штатного  розпису

та кошторису  видатків  на утримання

органів  місцевого самоврядування на

2015 рік.

 

 

  У відповідності  до п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве  самоврядування  в Україні “,Закону України “Про Державний Бюджет  України на 2015 рік “ та Бюджетного Кодексу  України ,сесія сільської ради

 

            В И Р І Ш И Л А :

 

 

1.Затвердити  штатний розпис  та кошторис видатків  на  утримання   сільської ради  на 2015 рік . ( додаток 1,2 )

 

2.Виплачувати  сільському  голові  матеріальну допомогу для вирішення  соціально  - побутових  питань  у розмірі  середньомісячної заробітної плати  та допомогу  на оздоровлення у розмірі  середньомісячної  заробітної плати.

 

3.Додатки 1-2 , до цього рішення є його невід’ємною  частиною.

 

4.Контроль  за виконання  даного рішення покласти  на постійну комісію  з питань  планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

Сільський голова:                                       Брилко І.І.

Р І Ш Е Н Н Я  №4

Тридцять  першої  сесії  сільської ради 6 скликання

        Від  30  січня  2015  року

        С.Кривачинці

     Про встановлення ставок акцизного податку

з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної

торгівлі підакцизних товарів у с.Кривачинці на 2015 рік.

Керуючись Податковим кодексом України, Законом України «Про внесення  змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р., за рекомендаціями постійних комісій сільської ради

сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити на території  населеного пункту  с.Кривачинці ставку акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 (п’ять) відсотків від вартості (з податком на додану вартість).
 2. Визначити платниками акцизного податку осіб-суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів на території Кривачинецької сільської ради та підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.
 3. Термін чинності цього рішення до 31 грудня 2015 року включно.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань планування бюджету та фінансів (голова  М.Марценюк).

Сільський голова :                                                    І.Брилко

 

 

 

 

 

 

 

                                           К Р И В А Ч И Н Е Ц Ь К А        С І Л Ь С Ь К А      Р А Д А

                            ВОЛОЧИСЬКОГО   РАЙОНУ      ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ      ОБЛАСТІ

                                                            Р  і ш е н н я  №5

                       Тридцять  першої   сесії   сільської  ради  6  скликання

             Від  30  січня  2015  року

            С.Кривачинці

       Про внесення змін до рішення сільської

   ради від 7липня 2014р. № 1 «Про встанов-

   лення  місцевих  податків  та зборів  на

   території  Кривачинецької  сільської ради 

   на 2015  рік»

Керуючись Податковим кодексом України, Законом України «Про внесення  змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р., за рекомендаціями постійних комісій сільської ради

сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення сільської ради від 7 липня 2014р. № 1 «Про встановлення  місцевих  податків  та зборів  на території  Кривачинецької  сільської ради  на 2015 рік», виклавши пункт 1 у редакції:

«Встановити у 2015 році на території населеного пункту місцеві податки і затвердити  їх ставки:

1.1   Податок на майно (Додаток №1), який складається з:

-        Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Розділ 1);

-        Транспортного податку (Розділ 2);

-        Плати за землю (Розділ 3).

1.2   Єдиний податок (Додаток №2);

Встановити у 2015 році на території населеного пункту місцеві збори (Додаток №3) і затвердити їх ставки:

-        Збір за місця для паркування транспортних засобів (Розділ 1);

-        Туристичний збір (Розділ 2)»

 1. Вважати Додатки №1, №2, №3 невід’ємною частиною цього рішення.
 2. Додатки до рішення сільської від 07 липня 2014р. № 1«Про встановлення  місцевих  податків  та зборів  на території  Кривачинецької  сільської ради  на 2015 рік» скасувати.
 3. Термін чинності цього рішення  до 31 грудня 2015 року включно.
 4. Контроль за виконанням даного рішення здійснює постійна  комісія  сільської  ради з бюджету  і Волочиське  відділення Хмельницької ОДПІ.

 

                                   Сільський голова:                                                    І.І.Брилко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 до рішення сільської ради від 2015 року №

ПОДАТОК НА МАЙНО

Розділ 1. Встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

1.1            Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території населеного пункту  с.Кривачинці.

 

1.2 Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

1.3            Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

 

1.4. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням  ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в тимчасових спорудах комерційного призначення та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

1.5. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

1.6. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

1.7. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

1.8. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 70 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 150 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 220 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

1.8.1 Кривачинецька  сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території села, з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб малозабезпечених категорій громадян, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів відповідно до  Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», виключно за умови надання відповідних довідок, виданих уповноваженими установами.

1.8.2Звільняються  від податку, що сплачується на території села, з об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути яких зареєстровані у встановленому законом порядку, а також для установ та підприємств комунальної форми власності територіальної громади населеного  пункту, засновником яких є Кривачинецька сільська рада.

1.8.3 Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

-        об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої цим рішенням;

-        об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

1.9. Ставки податку

Для житлової нерухомості:

1.9.1 Встановити, що для об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, ставки податку на нерухомість становлять:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 0,5% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 0,1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – 0,5% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування

1.9.2 Ставки податку для об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності  юридичних осіб, встановлюються  у розмірі 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Для нежитлової нерухомості:

1.9.3 Ставки податку дляоб’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр:

а) будівлі готельні – 1%;

б) будівлі офісні –   1%;

в) будівлі торговельні - 1%;

г) гаражі – 0,5%;

ґ) будівлі промислові та склади – 1%;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 2%;

е) господарські (присадибні) будівлі – 0,00%;

є) інші будівлі – 1%

 

1.9.4  Ставки податку дляоб’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр:

а) будівлі готельні – 1%;

б) будівлі офісні –   1%;

в) будівлі торговельні - 1%;

г) гаражі – 1%;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 2%;

є) інші будівлі – 1%.

ж)будівлі торговельні ,непрацюючі-0,2%

 

1.9.5 Пільгові категорії платників, передбачені підпунктами 1.8.1, 1.8.2 пункту 1.8 звільняються від сплати податку для об’єктів житлової та/або  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

1.10. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.11. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1
пункту 266.7 Податового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

1.12. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до
20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

1.13. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

1.14. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

1.15. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Транспортний податок

2.1. Платниками транспортного податку на території населеного  пункту  с.Кривачинці є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2. є об’єктами оподаткування.

2.2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до  пункту 2.2.

2.5.. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.6. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

2.7. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.8. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до
20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу,
з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

2.9. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

2.10. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

2.11. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2.12. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

Розділ 3. Плата за землю

 

3.1 Платниками податку є власники земельних ділянок та землекористувачі у селі Кривачинці.

3.1.1 Кривачинецька  сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території села.

До 25 грудня року, що передує звітному, рішення сільської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам подаються відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

3.1.2 Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи лише у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

3.2 Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

3.3 Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок, з урахуванням коефіцієнта індексації.

 

Пільги на земельний податок

3.5 Від сплати земельного податку звільняються наступні категорії фізичних осіб:

- інваліди першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

- учасники Антитерористичної операції;

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для вказаних категорій фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії  єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок  в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

3.6 Від сплати земельного податку звільняються наступні категорії юридичних осіб:

-  неприбуткові бюджетні установи;

- підприємства, установи комунальної форми власності;

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

3.7 Не сплачується земельний податок за:

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

- земельні ділянки кладовищ;

- земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

3.8  Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

3.9 Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій деклараціїна поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у  податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

3.10 Орендна плата

3.10.1 Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

3.10.2 Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

3.10.3 Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

3.10.4 Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

3.10.5 Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди на підставі затверджених радою річних ставок орендної плати за землю у с.Кривачинці (у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки), але річна сума платежу:

- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки

3.10.6 Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

                                   Секретар ради                                   С.М.Михалусь

Р І Ш Е Н Н Я №  6

 

      Тридцять   першої сесії сільської ради 6 скликання

 

Від 30 січня 2015  року

С.Кривачинці

 

  Про порядок  відрахування  комунальним

унітарним  підприємством та його об’єднаннями

до загального  фонду  місцевого  бюджету  частини

чистого  прибутку (доходу)

 

 

 

  Керуючись  ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні “ відповідно до  пункту 9  частини  1  статті  69  Бюджетного  кодексу  України , з врахуванням  норм п.5  розділу ХІХ Податкового  Кодексу  України сесія сільської ради

                                 В И Р І Ш И Л А:

 

 

 1.Затвердити  Порядок  відрахування  до місцевого  бюджету  комунальним  унітарним  підприємством  та його  об’єднаннями ,які зареєстровані  на території  сільської ради,частини  чистого  прибутку (доходу) (додаток 1)

 

2.Доручити  секретарю  Кривачинецької  сільської ради  Михалусь Світлані Миколаївні  довести  дане  рішення  для виконання  до КП «Поділля  К».

 

 

  2.Контроль за виконанням даного рішення  залишаю  за  собою.

 

 

 

 

                 Сільський голова:                                      Брилко І.І.

 

 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                               Д О Д А Т О К №1

                                                                  До рішення  Кривачинецької  сільської

                                                                  ради  від 30.01.2015  року  № 6

 

 

 

                                            П О Р Я Д О К                                                       відрахування    комунальним  унітарним  підприємством  та  його

об’єднаннями  до місцевого  бюджету  частини  чистого  прибутку(доходу)

 

1.Згідно  з цим  Порядком  частина  чистого  прибутку (доходу),що відраховується  комунальним  унітарним  підприємством  та його об’єднаннями до  місцевого  бюджету  визначається  виходячи  з обсягу  чистого  прибутку (доходу),розрахованого  згідно  з положеннями (стандартами)бухгалтерського обліку  в розмірі  10  відсотків.

 

2.Розрахунок  частини  чистого  прибутку (доходу) разом  з фінансовою звітністю,складеною  відповідно  до положень (стандартів)бухгалтерського обліку,подається  комунальним  унітарним  підприємством  та його об’єднаннями  до органів  державної  податкової  служби  за  базовий  звітний (податковий)  період ,що  дорівнює  календарному  кварталу.

 

 

3.Частина  чистого  прибутку (доходу) сплачується  комунальним унітарним  підприємством  та його  об’єднаннями  до місцевого  бюджету наростаючим  підсумком  щоквартальної  фінансово  - господарської  діяльності  за відповідний  період  протягом  10  календарних  днів ,що настають  за останнім днем  відповідного  граничного  строку  подання  звітності.

 

4.Частина  чистого  прибутку (доходу),що підлягає  сплаті  до місцевого бюджету,визначається  комунальним  унітарним підприємством та його об’єднаннями  відповідно  до форми  розрахунку ,встановленої  ДФС.

 

 

 

 

             Сільський    голова :                                             Брилко  І.І.

     К Р И В А Ч И Н Е Ц Ь К А     С І Л Ь С Ь  К А     Р А Д А

ВОЛОЧИСЬКОГО   РАЙОНУ   ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ    ОБЛАСТІ

 

                                  Р І Ш Е Н Н Я  № 7

 

      Тридцять  першої  сесії  сільської ради 6 скликання

          

Від  30  січня  2015 року        

С.Кривачинці                         

 

  Про  виконання  плану роботи сільської ради  за

11-півріччя  2014 року  та затвердження  плану

роботи  сільської ради  на 1 -півріччя 2015 року  .                                                                                       

 

  Відповідно до п.7 ст.26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “ сесія сільської ради

 

                            В И Р І Ш И Л А:

1.Звіт  про виконання  плану  роботи  сільської ради  за 11-півріччя 2014 року затвердити .

 

                               / Д О Д А Т О К №1 /

   

 2.Затвердити план роботи сільської ради  на 1- півріччя 2015  року.

 

                      / Д О Д А Т О К  №  2 /

 

   2 . Рішення №4  двадцять  дев’ятої  сесії сільської ради 6 скликання від  07  липня 2014року “ Про виконання  плану  роботи  сільської ради  за 1 -півріччя  2014року  та затвердження  плану  роботи  сільської  ради  на 11-півріччя  2014 року “ зняти з контролю.

 

   

    3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову  сільської ради  Брилко І.І. та голів  постійних комісій сільської ради.

 

 

Сільський голова:                                        Брилко І.І.

 

 

 

 

 

 

 

      

      К Р И В А Ч И Н Е Ц Ь К А      С І Л Ь С Ь К А      Р А Д А      

ВОЛОЧИСЬКОГО    РАЙОНУ      ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ    ОБЛАСТІ

 

                                                                      Д О Д А Т О К №1

                                                           До рішення  31- сесії сільської

                                                               ради №7від  30.01.2015 р 

                                          З В І Т

Про виконання  плану  роботи  сільської ради  за 11-півріччя 2014р 

 

Робота  сільської ради  за 11-півріччя  2014 року  велась у відповідності  до плану ,який був затверджений  двадцять  дев’ятою сесією сільської ради  6 скликання  від  07 липня   2014 року

 

Постійно  ведеться  контроль  за виконанням  раніше прийнятих рішень. Регулярно  відбуваються  засідання  постійних  комісій  сільської ради.

Комісія  з питань  сільськогосподарського  виробництва  та соціально  -економічного  розвитку  села розглянула  питання  “ Про підготовку  Кривачинецької  ЗОШ 1-11  ст.  та дитячого  дошкільного навчального  закладу  до роботи  у новому  навчальному  році “ та “ Про  роботу  СБК  та бібліотеки ,які  працюють  на території  сільської ради».

Комісія  з питань  регламенту ,депутатської  діяльності  і етики ,законності  та правопорядку  розглянула питання «Про  роботу  СБК ,який  працює  на території  Кривачинецької  сільської ради» та “ Про  роботу  Кривачинецького  дошкільного  дитячого  навчального  закладу ,який  працює  на території  сільської ради»

Комісія  з питань  планування  бюджету  і фінансів   та розвитку соціальної  сфери села  розглянула питання “ Про  підготовку  Кривачинецької ЗОШ 1-11 ст.  та дитячого  навчального  закладу  до роботи  у новому  навчальному  році» та “ Про роботу ФАПу, який  працює  на території  сільської ради»

 

Сільський  голова Кривачинецької сільської ради Брилко І.І.  та секретар  виконкому  сільської ради Михалусь С.М. регулярно  проводять  прийом  громадян.

 

Депутати  та працівники  виконкому  Кривачинецької сільської ради  беруть активну участь  у підготовці  та проведення  заходів  ,пов’язаних з відзначенням  державних свят  ,урочистостей ,які проводились  на території сільської  ради.

 

 

 

Сільський голова :                                             Брилко І.І

К Р И В А Ч И Н Е Ц Ь К А      С І Л Ь С Ь К А      Р А Д  А

     ВОЛОЧИСЬКОГО   РАЙОНУ    ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ    ОБЛАСТІ

 

 

                                                                      Д О Д А Т О К №2

                                                     До рішення №7 31 сесії

                                                                    сільської ради  6  скликання

                                                                    від  30.01.2015  р 

 

ПЛАН  РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА  1 -ПІВРІЧЧЯ  2015 

                                             Р О К У

 

 1.ПИТАННЯ  ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ НА  СЕСІЯХ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ.

 

1.1.Про  сільський  бюджет  на 2015 рік

1.2. Звіт  про виконання  бюджету  сільської ради  за 2014 рік.

1.3. Про програму  соціально-економічного  та культурно  розвитку  села на 2015 рік.                                                                                                             1.4.Про хід виконання  цільової  програми забезпечення  пожежної безпеки  населеного пункту с.Кривачинці  та об’єктів усіх  форм власності,розвитку інфраструктури підрозділів  пожежної  охорони  на  2012-2015 роки.

 

2.ВЕСТИ  КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РАНІШЕ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ.

 

3.СПРИЯННЯ  ДЕПУТАТАМ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  У ЗДІЙСНЕННІ  НИМИ СВОЇХ   ПОВНОВАЖЕНЬ.

 

3.1.Надання  практичної допомоги у проведенні звітів депутатів  сільської ради перед  виборцями.

 

4.РЕГУЛЯРНО  ПРОВОДИТИ  ЗАСІДАННЯ  ПОСТІЙНИХ  КОМІСІЙ.

 

Постійна комісія з питань планування бюджету і фінансів та розвитку соціальної сфери села.

 

- Про бюджет  сільської ради  на 2015 рік.

- Про соціально-економічний  розвиток   населеного  пункту   .

- Про затвердження  плану  постійної комісії  з питань  планування  бюджету  та фінансів  та розвитку  соціальної  сфери  села  на 11-півріччя 2015 року»

                      

Постійна  комісія  ради з питань сільськогосподарського  виробництва та соціально – економічного розвитку села                                     

                                       

 • Про роботу  ФАПу,який  працює  на території  сільської  ради
 • Про соціально-економічний  розвиток  населеного  пункту  с.Кривачинці
 • Про затвердження  плану  постійної комісії  з питань  сільськогосподарського  виробництва  та соціально-економічного  розвитку  села на  11-півріччя  2015  року.

 

Постійна  комісія  ради  з питань регламенту ,депутатської діяльності і етики ,законності та правопорядку.

 

     - Про боротьбу  із злочинністю  на території  Кривачинецької сільської   ради.

 • Про  роботу  пересувного  пункту  почтового  відділення ,яке  працює  на  території  сільської  ради.
 • Про  затвердження  плану  роботи  постійно  комісії  з питань  регламенту  ,депутатської  діяльності і етики,законності та правопорядку на 11- півріччя 2015 року.

 

5.ПРОВОДИТИ  “ДЕНЬ  ДЕПУТАТА  “ ЗА  ОКРЕМИМ  ПЛАНОМ,

 

6.ОРГАНІЗАЦІЙНО  - МАСОВІ   ЗАХОДИ.

 

Січень

 • Новорічне св’ято (01)
 • Дня Соборності України (22)

 

Лютий

     -    Дня  захисника Вітчизни (23)

 

Березень 

       -  Міжнародного жіночого  дня прав жінок і миру (08)

 

Квітень

 

 •   25 –та річниця  Чорнобильської трагедії (26)

 

Травень

       -Міжнародного  дня солідарності  трудящих (01)

       - Дня Перемоги (09)

 

Червень 

 •  Міжнародного дня  захисту дітей (01)
 • Дня  Конституції України (28)             

                                                                

Сільський голова:                                   Брилко І.І.

 

УКРАЇНА

                                                 ХМЕЛЬНИЦЬКА    ОБЛАСТЬ

                                                     ВОЛОЧИСЬКИЙ  РАЙОН

                                     КРИВАЧИНЕЦЬКА   СІЛЬСЬКА    РАДА

 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я №2

                     Тридцять  другої  сесії  сільської  ради

 

Від  02  квітня  2015 року

с. Кривачинці

 

 Про програму соціально –економічного та

культурного розвитку населеного пункту

на 2015 рік.

 

 

  Відповідно до ст. 26 п.22 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні “сесія сільської ради

 

                      В И Р І Ш И Л А:

 

 

1.Затвердити програму соціально –економічного та культурного розвитку населеного  пункту  на 2015 рік.

 

                             /Програма  додається /

 

2.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на сільського голову Брилко І.І.

 

 

 

 

           Сільський  голова:                                      Брилко І.І.

 

 

 

 

 

 

  

     К Р И В А Ч И Н Е Ц Ь К А       С І Л Ь С Ь К А      Р А Д А

  ВОЛОЧИСЬКОГО   РАЙОНУ    ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                                                      Д О Д А Т О К  

                                                                              До рішення 32сесії сіль-

                                                                              ської ради 6 скликання

                                                                              №2 від  02.04.2015 р.

 

                             П  Р  О  Г  Р  А  М  А

  Соціально –економічного та культурного розвитку населеного

                                пункту  на  2015  рік.

 

1.СОЦІАЛЬНИЙ  РОЗВИТОК  НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ.

 

- продовження  роботи  по вуличному  освітленню

                    виконком  сільської ради

                    термін  15.05.2015 року

 

- провести  ремонт  доріг  з твердим покриттям по  вул. Свободи,Центральна , 8-Березня

                   виконком  сільської ради

                   термін  15.05.2015року

 

- Ліквідувати  сміттєзвалища  при  виїзді  з населеного пункту.

                   виконком  сільської ради

                    Термін 15.04.2015 року

 

- ремонт  сільських  містків  по вул. 8- Березня

                    виконком  сільської ради

                    термін  15.05.2015року

 

- роботи  по очищенню  вулиць  від  будівельних матеріалів

                     виконком  сільської ради

                     термін  15.04.2015 року

 

- підтримувати в належному  стані територію  кладовища

                   

                    виконком сільської ради

                    термін :постійно

 

- провести  ремонт   криниць  громадського користування  згідно  з графіком  їх  ремонту

 

                   виконком сільської ради

                   термін до 15.05.2015 року

 

- підтримувати  належний санітарний стан території сільської ради, організувати  транспорт для збирання побутових відходів

                   

                    виконком сільської ради

                  комунальне підприємство

                  термін :постійно

 

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

  

   КУЛЬТУРА

 

- поточний  ремонт  танцювального  залу   та підсобних  приміщень

                         дирекція СБК

                         термін  до 15.06.2015 року

 

- проведення  концертів ,вечорів  відпочинку ,тематичних  вечорів , присвячених  державним ,релігійним святам ,пам’ятним  датам.

                          Дирекція СБК

                          Термін   постійно

 

- підтримувати належний санітарний порядок на території СБК

                      дирекція СБК

                      термін :постійно

                      

ОСВІТА

 

- провести ремонт і підготовку школи до навчального 2015-2016 р.

                        батьківський комітет

                        дирекція школи

                        Волочиський відділ освіти

                        Термін до 15.08.2015 року

 

- Провести ремонт дитячого навчального  закладу  «Ялинка».

                         виконком сільської ради

                         працівники дитячого садка

                         термін до 15.08.2015 року

 

 

- Провести  ремонт  шкільної  їдальні

                             Дирекція  школи

                             Термін  до 15.07.2015 року

 

 

МЕДИЦИНА

 

- провести поточний ремонт приміщення  ФАПу

 

                         районна  лікарня

 

СФЕРА  СІЛЬСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА

- керівникам агро формувань всіх форм власності ,фермерських господарств  неухильно дотримуватись  вимог  законодавства  України в сфері земельних відносин ,ефективно та за цільовим призначенням використовувати земельні ділянки.

                                      

- орендарям земельних часток /паїв/ громадян своєчасно та в повному  обсязі розраховуватись за оренду  цих паїв ,в розмірах визначених Постановою Кабінету Міністрів України.

                         

-  рекомендувати керівникам агро формувань всіх форм власності по можливості  надавати матеріальну допомогу на утримання та розвиток об’єктів соціальної сфери  на селі,заключити  соціальні угоди.

 

СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  НАСЕЛЕННЯ

 

- здійснювати  на території    ради заходи  щодо  забезпечення  зайнятості  населення,проведення  громадських  оплачуваних  робіт

                                     Виконком  сільської ради

                                     Постійно 

- проводити  обстеження умов  проживання  мало захищених  верств  населення  та організувати  надання  їм  необхідної  допомоги

                                        Виконком  сільської  ради

                                        Постійно

- здійснювати  на території ради  заходи  щодо надання  населенню   субсидій  для  відшкодування  витрат    на оплату  природного  газу ,електроенергії та твердого  палива

                                        Виконком  сільської ради

                                         Постійно

- здійснювати  на території ради  заходи  щодо  надання  населенню адресних  допомог, соціальної  допомоги ,одноразових  допомог  та співпрацювати  з цих питань  з відповідними   районним  службам

                                        Виконком  сільської  ради

                                        Постійно

- сприяти  роботі  соціального  працівника  Сенюк  Аллі  Станіславівні

                                        Виконком  сільської ради

                                        Постійно

 

 

 

 

РЕГУЛЮВАННЯ  ЗЕМЕЛЬНИХ  ВІДНОСИН.

 

- здійснювати  заходи  щодо  дотримання  на території   ради  норм  земельного  та природоохоронного   законодавства

                                       Виконком  сільської ради

                                       Постійно

- здійснювати  розгляд земельних спорів

                                       Виконком   сільської ради

                                       Постійно

- сприяти  виготовленню  свідоцтв  на право  власності  на землю (земельні частки  паї)  та  присадибні  ділянки.

                                        Виконком  сільської ради

                                        Постійно

 

ДОТРИМАННЯ  НА  ТЕРИТОРІЇ  РАДИ   ЗАКОННОСТІ  ТА ПРАВОПОРЯДКУ.

 

здійснювати  на території  ради  заходи  щодо  дотримання  правопорядку ,норм протипожежної безпеки ,правил  поводження  на воді , в побуті  та безпечної  життєдіяльності  людей  взагалі.

                                      Виконком   сільської  ради

                                         Постійно

- забезпечити  на території  ради  виконання   законодавства  про звернення  громадян, проведення  особистого  прийому громадян посадовими  особами  та депутатами  ради, проведення  виїзних  прийомів  громадян

                                          Виконком  сільської ради

                                          Постійно

- активізувати  роботу  комісії  по роботі  з молоддю  та неповнолітніми,роботу адміністративної  комісії ,роботу  громадських  формувань ,з охорони  правопорядку

                                         Виконком  сільської ради

                                           Постійно

- забезпечити  на  території  ради виконання  заходів  запобігання  дитячій бездоглядності

                                           Виконком  сільської  ради

                                           Постійно

             

 

                Секретар  виконкому:                                         Михалусь  С.М.

 

 

  

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

                                   Тридцять  четвертої сесії сільської ради 

від 14 .07. 2015 року с. Кривачинці   № 1 

Про місцеві податки на 2016 рік. 

Керуючись Податковим кодексом України, Законом України «Про внесення  змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р., пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА: 

1.Встановити на території  Кривачинецької сільської ради місцеві податки на 2016 рік та затвердити їх ставки:

1.    Податок на майно (Додаток 1), який складається з:

·         Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Розділ 1);

·         Транспортного податку (Розділ 2);

·         Плати за землю (Розділ 3).

1.    Єдиний податок (Додаток 2);

 

1.    Вважати Додатки 1, 2 невід’ємною частиною цього рішення. 

2.    Термін чинності цього рішення до 31 грудня 2016 року. 

3.    Контроль за виконанням даного рішення здійснює виконавчий комітет сільської ради та Волочиське  відділення Хмельницької ДПІ ДФС».

 

 

Сільський голова                                                    І.І.Брилко

 

                                              

                                           Додаток  1  до рішення сесії сільської ради

                                          №1 від 14.07.2015 року

 

ПОДАТОК НА МАЙНО

 

Розділ 1. Встановлення ставок податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки.

 

1.    Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території Кривачинецької сільської ради.

1.2 Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

1.    Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

1.4. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням  сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в тимчасових спорудах комерційного призначення та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

и)об’єкти  нежитлової  нерухомості ,що перебувають  у власності  релігійних  організацій  України ,статути яких зареєстровані  у встановленому  законом  порядку.

1.5. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

1.6. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

1.7. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

1.8. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 70 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 150 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

1.8.1 Кривачинецька сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території Кривачинецької сільської ради, з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб малозабезпечених категорій громадян, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів відповідно до  Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям»,виключноза умови надання відповідних довідок, виданих уповноваженими установами.

1.8.2 Встановлюються пільги з податку, що сплачується на території сільської ради,  для установ та підприємств комунальної форми власності територіальної громади Кривачинецької сільської ради, засновником яких є Кривачинецька сільська рада.

1.8.3.Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

·         об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої цим рішенням;

·         об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

1.9. Ставки податку на 2016 рік:

Для житлової нерухомості:

1.9.1 Встановити, що для об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, ставки податку на нерухомість становлять:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування

1.9.2 Ставки податку для об'єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності  юридичних осіб, встановлюються  у розмірі 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Для нежитлової нерухомості:

1.9.3 Ставки податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр:

а) будівлі готельні – 1%;

б) будівлі офісні –   1%;

в) будівлі торговельні - 1%;

г) гаражі – 0,5%;

ґ) будівлі промислові та склади – 1%;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 2%;

е) господарські (присадибні) будівлі – 0%;

є) інші будівлі –0%.

1.9.4  Ставки податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр:

а) будівлі готельні – 1%;

б) будівлі офісні –   1%;

в) будівлі торговельні - 1%;

г) гаражі – 0,5%;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 2%;

є) інші будівлі – 1%.

1.9.5 Пільгові категорії платників, передбачені підпунктами 1.8.1, 1.8.2 пункту 1.8 звільняються від сплати податку для об'єктів житлової та/або  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

1.10. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.11. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого 
згідно з підпунктом 266.7.1 підппункту 266.7 Податового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити Кривачинецької сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

1.12. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 
1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

1.13. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з
1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив
право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

1.14. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

1.15. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Розділ 2. Транспортний податок 

2.1. Платниками транспортного податку на території Кривачинецької сільської ради є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2. є об’єктами оподаткування.

2.2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до  пункту 2.2.

2.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.6. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

2.7. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.8. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1  
січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому 
статтею 46 Податкового кодексу України з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

2.9. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

2.10. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

2.11. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2.12. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

Розділ 3. Плата за землю 

3.1 Платниками податку є власники земельних ділянок та землекористувачі у межах Кривачинецької сільської ради.

3.1.1 Кривачинецька сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території сільської ради.

До 25 грудня року, що передує звітному, рішення сільської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам подаються відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

3.1.2 Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи лише у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

3.2 Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

 

3.3 Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  рішенням сесії Кривачинецької сільської ради №5 від 30 січня 2015 року «Про внесення  змін  до  рішення  сільської ради  від 7 липня 2014 р №1 «Про  встановлення  місцевих  податків  та зборів  на території  Кривачинецької  сільської ради  за 2015 рік» , з урахуванням коефіцієнта індексації.

 

3.4 Ставки земельного податку

3.4.1 Ставка податку за земельні ділянки в межах  житлової  забудови,нормативна грошова оцінка яких проведена,встановлюється  у розмірі 0,03% від їх нормативної грошової оцінки.

3.4.2 Ставка податку встановлюється  за сільськогосподарські  угіддя ,а саме:

-рілля -0,1%

-сіножаті-0,1%

-пасовища -0,1%

-багаторічні насадження -0,03%

3.4.3 Ставка податку за земельні ділянки,нормативну  грошову оцінку яких проведено, встановлюється  у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової  оцінки за винятком земельних ділянок сільськогосподарських угідь(незалежно від місцезнаходження)

3.4.4.Ставка  податку встановлюється у розмірі 1,2 % від їх нормативної грошової оцінки  за земельні ділянки ,які перебувають у постійному  користуванні  суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

3.4.5.Ставка  податку за земельні ділянки  різного цільового призначення ,розташовані за межами населених пунктів ,нормативну грошову оцінку яких не проведено,встановлюються у розмірі 0,2% від нормативної грошової оцінки  площі ріллі по області.

 

3.5. Пільги на земельний податок

3.5 Від сплати земельного податку звільняються наступні категоріїфізичних осіб:

 - інваліди першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-  учасники Антитерористичної операції.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для вказаних категорій фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії  єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок  в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

3.6 Від сплати земельного податку звільняються наступні категоріїюридичних осіб:

-  з 01.01.2016 по 31.12.2016р.  дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності, заклади культури, освіти, охорони здоров`я, соціального захисту, фізичної культури та спорту місцевої ради, заповідники, в т.ч. історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної форми власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні ї зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки – пам’ятки  садово-паркового мистецтва, органи держвної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури , заклади, установи та організації, спеціалізовані  санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих,  військові формування, утворені відповідно до законів україни, Збройні сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевимх бюджетів;

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

3.7 Не сплачується земельний податок за:

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

- земельні ділянки кладовищ;

- земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

3.8  Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

 Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникненняправа власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

3.9 Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій деклараціїна поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у  податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно. 

 

3.10.Орендна плата

3.10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

3.10.2.  Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

3.10.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

3.10.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

3.10.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди на підставі затверджених Кривачинецькою сільською радою річних ставок орендної плати за землю (у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки), але річна сума платежу:

- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

 3.10.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

 

Секретар сільської ради                                 С.М.Михалусь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2  до рішення сесії сільської ради

№1від 14.07.2015 року

 

Встановлення ставок єдиного податку

 

1.    Платниками єдиного податку на території Кривачинецької сільської ради є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах Кривачинецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,  і які самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

2.    Кривачинецькою сільською радою встановлюються ставки єдиного податку для першої і другої груп платників. Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

3.    Платники єдиного податку першої групи - це фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

Для першої групи платників  встановлюються ставки єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

4. До другої групи платників належать - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.

Ставки єдиного податку для другої групи платників встановлюються у  розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

5.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

6.Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій

   Секретар  сільської  ради:                                           С.М.Михалусь

 

 

                                                             Р І Ш Е Н Н Я

                                        Тридцять  четвертої сесії сільської ради

 

від 14.07. 2015 року     с.Кривачинці   №2

 

Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Кривачинецької сільської ради на 2016 рік. 

Керуючись Податковим кодексом України, Законом України «Про внесення  змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р., Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пунктом 24 частини першої статті 26 та частиною першою статті 69  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА:

1.    Встановити на території Кривачинецької сільської ради на 2016 рік ставку акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 (п’ять) відсотків від вартості (з податком на додану вартість).

2.    Визначити платниками акцизного податку осіб-суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів на території Кривачинецької сільської ради та підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

3.    Термін чинності цього рішення з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року.

4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів 

Сільський голова:                           Брилко  І.І.


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua